Zápis

Zápis do mateřské školy Svémyslice na školní rok 2024/2025 - informace pro rodiče

  • Termín zápisu do MŠ: 14.5.2024 od 8:30 – 11:00 a 13:00 - 15:00
  • Místo zápisu: ředitelna MŠ

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole od 1. 4. 2024 nebo stáhnout na webových stránkách školy. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře o zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

Podklady k zápisu

  • vyplněná žádost o přijetí (ke stažení na webových stránkách, k dispozici v MŠ)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců doklad k oprávnění k pobytu
  • kopie rodného listu, u cizinců rodný list s úředně ověřeným překladem
  • lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte a doložení řádného očkování

Žádosti o přijetí můžete doručit jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy: vffqhkh
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: reditelka@ms.svemyslice.eu (nelze poslat jen prostý e-mail)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Mateřská škola Svémyslice, Svémyslice 3, Zeleneč, 250 91
  • osobním podáním ve škole v den zápisu 

Žádosti budou posouzeny podle kritérií na školní rok 2024/2025. Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnuti v budově mateřské školy dne 20.5.2024 v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a Vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Svémyslice.

O přijetí či nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. 

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15-ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Svémyslice.

Ve Svémyslicích, dne 20.3.2024

Mgr. Zuzana Kašparová

ředitelka