Ochrana Osobních údajů

Ochranu Osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost. S Vašimi osobními údaji a údaji žáků Mateřské školy Svémyslice nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a maximálně transparentně. Z tohoto důvodu prosíme nalezněte níže několik informací o jejich zpracování.

Jaké Osobní údaje zpracováváme:

MŠ Svémyslice zpracovává osobní údaje v minimálním možném rozsahu. Jsou jimi jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a rodné číslo rodičů, jako zákonných zástupců nezletilých dětí. U žáků Mateřské školy zpracováváme jméno, příjmení, rodné číslo. V případech, kde je to neodkladně nutné, na žádost rodičů, jako oprávněných zástupců, také citlivé údaje dítěte. Například informace o zdravotním stavu nebo speciálním stravovacím režimu.

Proč a za jakým účelem pracujeme s Vašimi Osobními údaji:

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem naplnění smlouvy o docházce do Mateřské školy. Dále pak při plnění zákonné povinnosti (evidence žáků v předškolním věku a předání údajů Základní škole Zeleneč) a na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu také uvedení jmen žáků u fotografií, včetně fotografií umístěných na webu školky http://ms.svemyslice.eu nebo a využití emailové adresy zástupce / zástupců dětí k zasílání zajímavostí či pozvánek na akce MŠ Svémyslice.

Předávání Osobních údajů třetím stranám:

Mateřská škola jako Správce Osobních údajů žádný z údajů či citlivých údajů třetím stranám neposkytuje. Výjimky tvoří předání Osobních údajů žáků zřizovateli – Obci Svémyslice za účelem evidence. U dětí předškolního věku pak předání Osobních údajů v rozsahu jméno příjmení a rodné číslo Základní škole v Zelenči.

Jak Vaše data chráníme:

Ochrana Vašich dat v elektronické podobě je zajištěna jejich uložením mimo koncová zařízení (počítače zaměstnanců) na vzdáleném serveru. Zastupitelé k údajům mají přístup pouze po přihlášení unikátním jménem a heslem. Osobní údaje v tištěné podobě jsou uloženy v kanceláři Mateřské školy v uzamykatelné skříni s plnou výplní. Vstupní dveře jsou opatřeny bezpečnostním zámkem.

Vaše práva:

Nařízení o ochraně Osobních údajů Vám a vaším dětem zaručuje celou řadu práv. Máte právo na:

  • Žádost o úpravu či doplnění dat.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. 1)
  • Žádost o výmaz dat. 1)
  • Žádost o informaci, jak je nakládáno s Vašimi Osobními údaji.
  • Kdykoliv budete chtít podrobněji vědět, jak a kdy Vaše Osobní údaje nebo Osobní údaje Vašeho dítěte zpracováváme, rádi Vám to sdělíme. Stačí kontaktovat Pověřence pro ochranu Osobních údajů na emailu níže. Ten samý kontakt prosím použijte při žádosti o změnu, výmaz, či odvolání Vašich souhlasů.

Důležité kontakty

Email na Pověřence pro ochranu Osobních údajů pro o Obec Svémyslice: gprpoverenec@svymyslice.eu

Adresa dozorového orgánu:

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR,
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

1) Týká se pouze dobrovolného udělení Souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Tam, kde zpracováváme Vaše údaje z důvodu naplnění smluvního vztahu, nebo plníme to, co nám ukládá zákonem stát, není odvolání nebo výmaz vašich osobních údajů možný.