Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy Svémyslice


na školní rok 2022/2023


informace pro rodiče

 

 

Přihlášky

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 24. 4. 2022nebo na webových stránkách školy. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

K zápisu, který se koná dne 3. 5. - 5. 5. 2022 – 9:30 – 16:00 hodin je třeba:

dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Svémyslice nastoupit

vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem

mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy Janou Tykvovou na školní rok 2022/2023 . Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 12. 5. 2022 v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Svémyslice.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Svémyslice pro přijímání dětí.

Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Svémyslice.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 8. 6. 2022 od 17.00hodin v MŠ Svémyslice, kde budou rodiče seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

 

 Ve Svémyslicích, dne 24.4. 2022

 

Jana Tykvová                    

 ředitelka MŠ Svémyslice          

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání

do MŠ Svémyslice

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Svémyslice k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

K zápisu na školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

 

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Svémyslice podle

§ 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.

 

  1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Svémyslice. 

 

  1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 tři roky k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Svémyslice.

 

  1. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Svémyslice k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

  1. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Svémyslice, budou seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

 

Upozornění !

Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (očkovací kalendář naleznete v části: Informace k zápisu).

 

Rodiče, kteří uvažují o OŠD (odklad školní docházky) pro školní rok 2022/2023, nahlásí tuto skutečnost ředitelce MŠ. Potřebná vyšetření si zajišťují rodiče samostatně v PPP pro Prahu-východ. Výsledek vyšetření musí být znám k termínu zápisu do základní školy (duben 2022).

 

OBJEDNEJTE SE VČAS

Vyšetření je potřeba v případě: odklad školní docházky, dřívější nástup do ZŠ.

 

 Ve Svémyslicích, dne 24.4. 2022

 

Jana Tykvová                    

 ředitelka MŠ Svémyslice