Navigace

Obsah

Školní řád

 

Mateřská škola Svémyslice, příspěvková organizace

se sídlem

Svémyslice 3, 250 91 Zeleneč

Tel. 281 924 475, 60 e-mail: mssvemyslice@svemyslice.eu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

1-2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

      Spisový znak        Skartační znak

                   A.1.                     A10

Vypracovala:

Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková , ředitelka školy

Schválila:

 Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

       30.8.2020        

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

                                                   1.9.2020

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Svémyslice v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

 • Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání, ve znění Vyhlášky č. 43/2006 Sb., (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení,
 • na vyzvání a ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nebude spolupracovat, bude věc řešena přes OSPOD
 • informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno;
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

 

4.2. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. V případě karantény po dobu epidemiologických opatření se ukládá povinnost vzdělávat dítě distančním způsobem. 
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • dodržovat epidemiologická pravidla stanovená mimořádnými opatřeními MzD, KHS, zejména nestupovat do budovy MŠ, při předávání dítěte nosit roušku, nezdržovat se před budovou MŠ a dodržovat rozestupy.
 • O obsahu mimořádných opatření jsou rodiče informováni emailem anebo je lze naleznout na webových stránkách MŠ
 • informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte

 

Omlouvání neúčasti dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 34a odst. 4 podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy“.

Školní řád Mateřské školy Svémyslice s ohledem na omlouvání dětí stanovuje:

 • časové plnění povinného předškolního vzdělávání, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,je v době mezi 8:00  - 12:00
 • dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců.
 • časová lhůta pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti je 8:00 stávajícího dne
 • způsobu oznamování nepřítomnosti dítěte: emailem, SMS, telefonicky.

 

        

 

 

 

Čl. II

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v Mateřské škole

 

 1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ se podává v období od 1. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání. Možnost přijmout dítě v průběhu školního roku není tímto dotčena.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
 3. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 4. oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte
 5. přihlášku ke stravování
 6. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K evidenci výše uvedených dokumentů je oprávněna ředitelka MŠ.

 

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

 

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu).

 

 1. Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., Správní řád a zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. Při rozhodování o přijetí dítěte postupuje ředitel školy mj. dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, vypracovaných ve spolupráci se zřizovatelem školy.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitel mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud byly naplněny podmínky pro ukončení vzdělávání v mateřské škole uvedené ve školském zákoně.

Ředitel rozhoduje po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte:

 • pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 15.1 až 15.3 tohoto školního řádu;
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školky;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úhradu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školky jiný termín úhrady.

 

 

Čl. III.

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

8.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

8.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy.

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

9.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím.

Zákonní zástupci dodržují podmínky vstupu do MŠ stanovené ředitelkou MŠ, které vychází z aktuální situace (epidemiologické a hygienické důvody). Při nařízeních pohybu zákonných zástupců v MŠ je hlavním cílem dodržet nařízení a doporučení KHS a MZ ČR.

 

9.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě nebo v šatně, dle aktuální situace, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

9.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

9.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci pedagogickým pracovnicím.

 

9.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitele školy,
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas (nadpočetnou). V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

10.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a na webových stránkách školy.

 

10.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

10.3. Ředitelka MŠ dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

10.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

10.5. Ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

10.6. Ředitelka MŠ má konzultační a úřední hodiny každý čtvrtek od 15:00 do 16:30 v ředitelně MŠ. V době uzavření MŠ jsou konzultační a úřední hodiny možné dle domluvy.  

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

11.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 

11.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 11.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

12.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

12.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

12.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

12.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

12.5. Mateřské školy mají povinnost neomluvenou přítomnost nahlašovat orgánu sociálně – právní ochrany dítěte známého pod zkratkou OSPOD, který iniciuje další kroky, jež mohou vyústit až v soudní stíhání zákonného zástupce dítěte.

 

12.6. V případě infekčního onemocnění dítěte, včetně vší, oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole (§30 ŠZ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků). Potvrzení od lékaře je nutné přinést vždy po infekční nemoci a léčbě antibiotiky.

 

12.7. V případě, že je dítě z odesláno MŠ předchozího dne s podezřením na onemocnění, je třeba předložit také potvrzení od lékaře.

 

12.8. Školy mají povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby

(§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 

 1. PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.

D Doporučuje se vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu

 

 

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

D Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských

 

Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.5

 

 

 

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest4 (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením MZd. O konkrétním znění mimořádného opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.

 

 

 1.  Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb. Školský zákon, § 35, odst.1 d).
 2. Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. a je rozepsána ve Vnitřní směrnici týkající se úplaty za předškolní vzdělávání. Úplata bude aktualizovaná každý rok
 1. Organizace, rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem a je rozepsána v Provozním řádu školní výdejny.

 

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 1. při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 4. dojde-li k nedorozumění s některým z pracovníků školy je potřeba konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká. Při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitele.

 

 

Čl. V

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

15.1. Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně, s určenou dobou pobytu od 6,30 do 17,00 hod.

 

15.2. Provoz mateřské školy začíná 1. září a končí 30. června následujícího roku.

 

15.3. Předškolní vzdělávání má 3. ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší 6 let věku a děti, kterým byl poolen odklad školní docházky.

 

15.4. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

15.5. Mateřská škola může organizovat ozdravné pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

15.6. V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 17.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

15.7. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 17.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

15.8. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, v níž jsou zařazené děti  různých ročníků narození /věkově heterogenní třída/.

 

15.9. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

 

 • Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, po udělení výjimky je max. počet 28 dětí. 
 • Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti.

 

 1. Organizace předškolního vzdělávání

 

16.1. Novela školského zákona s účinností od 1. ledna 2012 zavádí pro zřizovatele novou možnost zaměstnaneckého bonusu, Zřizovatel totiž může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele.

Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání upravené v § 34 odstavce 2 až 4 a podmínky ukončení předškolního vzdělávání stanovené v § 35 odst. 1.

O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.

Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

16.2. Od ledna 2012 je možnost umístit na jedno místo dvě děti: Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole účely posouzení v souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 pro odst. 1 písm. e) školského zákona.

 

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

17.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • 6:30 – 8:00 - příchod dětí – volné hry dle volby dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
 • individuální péče
 • 8:05 – uzamykání mateřské školy
 • 8:05 – 9:00 - ranní komunitní kruh
 • ranní cvičení – pohybové hry
 • jazykové chvilky
 • smyslové chvilky
 • 9:00 – 9:15 - hygiena, svačina 
 • 9:15 – 9:45 - didakticky zaměřené činnosti vycházející ze ŠVP
 • 9:45 – 11:45 - převlékání na pobyt venku, pobyt venku
 • převlékání do tříd, hygiena
 • 11:45 – 12:15 - oběd, hygiena, převlékání do postýlek, vyzvedávání dětí po obědě
 • 12:15 – 14:15 - poslech pohádky, odpočinek na lehátku
 • náhradní aktivity pro starší děti (čas je uzpůsoben podle individuální potřeby dítěte)
 • 14:15 - 14:30 – oblékání, osobní hygiena
 • 14:30 – 15:00 - svačina
 • 15:00 - 17:00 - volné spontánní hry
 • individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti
 • pobyt venku (s ohledem na počasí)

 

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6:30 hodin do 17:00 hodin.

Třída je heterogenní. Činnosti a časy se přizpůsobují aktuální situaci a individuálním potřebám dítěte.

 


 

Denní režim je pouze orientační s výjimkou zahájení provozu, příchodu dětí do MŠ a odchodu domů a je konkretizován školním vzdělávacím programem.

 

 1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

18.1. Děti se mohou přijímat do 8,10 hodin, v 8,15 hodin se zamyká objekt školy !!! Pozdní příchod jen po dohodě s pedagogickým pracovníkem. Škola je stále uzavřena bezpečnostními dveřmi a otevírá se pouze zevnitř.

 

18.2. Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

18.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

 1. Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte.  Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.
 2. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
 3. děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 7.00 hod
 4. v době po 8.00 hod budou děti přijímány do MŠ pouze v případech hodných zvláštního zřetele, event. po individuální domluvě.
 5. děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
 6. rodiče jsou povinni při odvádění dítěte jinou osobou/příp. sourozencem/škole předat písemný souhlas obou rodičů, na jehož základě přejímají celkovou zodpovědnost za bezpečnost
 7. rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 8. po chodbách ke třídě jsou rodiče povinni se zout, nebo použít návleky

 

18.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,15 až 12,45 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 15.00 hod a 17.00 hod.

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

Škola může rodiče upozornit na to, že provozní doba končí v 17 hodin, kdy se škola zamyká a je teda nutno opustit budovu.

 

V případě nevyzvednutí dítěte ze školky v 17 hodin by pedagog měl opakovaně zkoušet zatelefonovat rodičům. Pokud se zpoždění protáhne, MŠMT doporučuje zavolat policii a požádat ji o součinnost, která má podobu zajištění kontaktu na pověřeného sociálního pracovníka, který o celé věci provede záznam a nahlásí ředitelce školy, vše bude nahlášeno na obec a OSPOD.

 

19. Délka pobytu dětí v MŠ:

Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ nejpozději v 8,05 hodin.

 

20. Způsob omlouvání dětí:

 • Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte
 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na čísle 721 644 898 

Na tentýž den je nutné dítě omluvit na tel. 721 644 898 do 8:00 hodin!

21. Obědy a svačiny je možné odhlásit nebo přihlásit v době od:

 

oběd, odpolední svačina a ranní svačina na další den lze odhlásit den předem do 9:00 hodin. Např. v pondělí do 9: 00 můžete odhlásit oběd, odpol. svačinu na úterý a ranní svačinu na středu. 

 

22. Pobyt venku

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

 

23. Denní režim

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

24. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

24.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

24.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

24.3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 • v odstavci 2 písm. a) nejvýše však o 8 dětí, nebo
 • v odstavci 2 písm. b) nejvýše však o 11 dětí.

 

24.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

24.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

24.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

24.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

24.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

 

25.1. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě, pohybu mimo území MŠ a BOZP:

 

 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména
 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.
 • Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

25.2. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

26. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

26.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

26.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

26.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl. VII

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

27. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

28. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při MŠ Svémyslice jejich pobytu v mateřské škole.

 

28.1. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

29. Vstup do školní budovy

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

30. BOZP

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

 

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 

31. Kontrola ustanovení

 

Kontrolu ustanovení této směrnice provádí statutární orgán. O kontrolách provádí písemné záznamy. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a všechny zaměstnance školy.

 

 

        

                                                                       Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková 

                                                                                 ředitelka školy

 

 

 

 

 

Minimální preventivní program pro MŠ Svémyslice

 

Úvod

Charakteristika školy

Analýza momentálního stavu: Co se nám daří, Co se nám nedaří

Spolupráce ve škole

Systém DVPP

Konkrétní úkoly a cíle pro prevenci před patologickými jevy a časový harmonogram

Témata prevence

Prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální demence

Vyhodnocování programu

 

1. Úvod

        Minimální preventivní program je tvořen v souladu se školním vzdělávacím programem předškolního vzdělávání Svémyslík poznává svět.

Vymezuje model přijatelného a vhodného chování dětí k ostatním, popisuje klima mateřské školy a stanovuje styl chování učitele k ostatním. Vymezuje pravidla, která mají děti dodržovat při pohybu ve třídě a v chování k druhým lidem, obzvlášť k dětem v MŠ. Dále se zabývá tématy směřujícími k etice a etiketě. Nedílnou součástí je osvojování si kultury a kulturních vzorců. Ve školním vzdělávacím programu se také klade důraz na přírodovědnou gramotnost. Tento program má napomoci vytvořit pracovníkům mateřské školy podnětné prostředí pro výchovu a směřování dětí ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy. Dále pak i napomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Uvádí konkrétní aktivity, jejich zařazení v průběhu roku.

 

Řízení preventivních aktivit

Za vypracování a realizaci Minimálního preventivního programu MŠ zodpovídá ředitelka školy a koordinátor EVVO. Tyto koordinuje práci jednotlivých učitelů, nepedagogických pracovníků a externích spolupracovníků. Podílí se také na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování a doplňování MPP informuje kolegyně na pedagogických radách a spolu s nimi pravidelně vyhodnocují aktuální situaci v mateřské škole.

 

2. Charakteristika školy

 

Mateřská škola Svémyslice, příspěvková organizace je jednotřídní mateřská škola. Nachází se v obci Svémyslice. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012 jako samostatný právní subjekt, který hospodaří jako příspěvková organizace.

Naše mateřská škola disponuje jednou třídou heterogenního typu o celkové kapacitě 28 dětí s celodenním provozem. O děti pečují pedagogické pracovnice, jedna provozní, která má na starosti výdej stravy a také se stará o čistotu mateřské školy a jejího okolí. Vchod do mateřské školy je bezbariérový. MŠ má k dispozici třídu rozdělenou na část pracovní se stolečky a hernu. V blízkosti MŠ je umístěna prostorná zahrada s prostorem na úschovu hraček a malý domeček pro hry, pískoviště, plochy na kreslení křídou, zóna s pružinovými houpadly, skluzavka se stříškou a houpačkami, lezecká sestava, dřevěné lavičky.

Svou velikostí a výchovným přístupem patří k mateřským školám rodinného typu. Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální růst a vede k samostatnosti v uvažování.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a nese název: Svémyslík poznává svět.

Náš program vychází z jedinečnosti každého jedince.

Mimo jiné je zaměřen i na environmentální výchovu a osvětu (EVVO). Naše zařízení dále nabízí logopedickou prevenci, která probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělaným logopedem a je tvořena na míru každému dítěti. Součástí našeho harmonogramu jsou hodiny jógy, která se cvičí pravidelně v MŠ anebo na zahradě MŠ.  Naším cílem není naučit děti všechny pozice a trénovat výdrž v nich, ale jde o uvědomění si sama sebe, naučit se vnímat kdy je tělo uvolněné, správnému dýchání, trénování rovnováhy a vnímání rytmu.

 

 

 

3. Analýza momentálního stavu

 

Co se nám daří:

 • Komunikace s rodiči
 • Zapojení rodičů do chodu školy a účast na společných akcích
 • Tradice akcí pořádaných pro rodiče, seniory, veřejnost
 • Zvelebování prostředí školy, budovy i zahrady
 • spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi
 • Zdravá strava
 • Dobré klima školy
 • Spolupráce mezi všemi zaměstnanci
 • Rozvoj komunikačních dovedností dětí
 • Organizace pobytů mimo školu
 • Spolupráce s PPP, SPC, PČR, Záchranáři, Hasičský záchranný sbor, ZŠ
 • Účast na seminářích s tématem dětská agrese

 

Co se nám nedaří ?

 • využívání školní zahrady pro výuku ve větším rozměru (materiální podmínky).

 

4. Spolupráce ve škole

 

SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY

V mateřské škole je nutná fungující komunikace mezi učitelkami, asistentem pedagoga a školním asistentem. Důležitá je jednota výchovného působení. Učitelky zapisují vše do přehledu výchovné práce a zaznamenávají údaje o dětech do hodnocení dětí. Pedagogové vzájemně spolupracují, přirozeně navazují na práci své kolegyně a dále ji rozvíjejí.

 

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Důležitou součástí spolupráce je zapojení dalších zaměstnanců do výchovně vzdělávacího procesu. Paní provozní se účastní všech akcí pořádaných pro rodiče, za spolupráce dětí připravuje pohoštění, pomáhá při vaření či pečení s dětmi, pomáhá při organizaci akcí pro rodiče, uvádí prostory školy do původního čistého stavu.

 

SPOLUPRÁCE MEZI ZAMĚSTNANCI A RODIČI

Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit při předávání dětí. Ke komunikaci se nejčastěji používá osobní setkání a email. Rodiče dostávají všechny informace prostřednictvím emailové adresy a také vyvěšením na nástěnku v šatně a na webových stránkách MŠ. V případech, kdy chce rodič konzultovat cokoliv s učitelem, je mu to umožněno v co nejkratší době. Konzultační hodiny máme každý čtvrtek od 14:00 - 16:00 a také po domluvě kdykoliv.

 

5. Systém DVPP

 

Semináře jsou vybírány s ohledem na zaměření učitele, ale je umožněno, aby si učitel vybral seminář, který ho zaujal a je mimo jeho obor.

Spolupracujeme s MAS Střední Polabí, navštěvujeme jejich odborné semináře a letní školu pro pedagogy. 

 

 

6. Konkrétní úkoly a cíle pro prevenci před patologickými jevy a časový harmonogram

 

Cíle minimálního preventivního programu

Dlouhodobé cíle:

Děti:

Budou znát a dodržovat dohodnutá pravidla.

Budou se cítit spokojeně a bezpečně.

Neubližují ostatním dětem slovně ani fyzicky.

Budou rozlišovat, které chování je vhodné a které naopak není.

Budou vědět, že o věcech je třeba mluvit a budou schopni popisovat svoje pocity.

Seznámit se s pravidly společenského chování.

Získat povědomí o lidových tradicích.

Udržovat své okolní prostředí v pořádku, neničit vybavení ani budovy školy

(vandalismus).

Uvědomit si, co nám příroda dává a co od nás potřebuje.

Rozvíjet u dětí vlastnosti, které ovlivňuji reakci při chování v určitých situacích.

(paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, vnímání nebezpečí…).

 

Krátkodobé cíle:

Stanovit vhodně cílenou motivaci a metody práce, které budou respektovat

specifika třídy a potřeby jedince.

Organizovat řízené a spontánní aktivity tak, aby byl dostatečný prostor k

individuálním činnostem.

Rozvíjet komunikaci mezi vrstevníky.

Pravidelné rozhovory učitelů za účelem stálého a včasného monitorování klimatu třídy, zjišťování problému k řešení.

Další vzdělávaní pedagogických zaměstnanců.

 

Jedním z hlavních cílů ve výchovně vzdělávacím procesu je SAMOSTATNOST. 

Samostatnost v sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování,

plánování apod.

Komunikujeme s dětmi proto tak, aby zvládaly tyto kompetence:

 • navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…),
 • samostatně se rozhodnout v některých činnostech,
 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí,
 • vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo kdyby) a verbalizovat je,
 • verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle),
 • přicházet s vlastními nápady,
 • zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé,
 • samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý),
 • umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit,
 • snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor,
 • nebát se požádat o pomoc, radu,
 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné,
 • plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč),
 • přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit,
 • přijímat pokyny,
 • plnit činnosti podle instrukcí,
 • zařazujeme komunitní kruh, kritické situace společně rozebíráme, hledáme správná řešení, snažíme se hodnotit sebe i druhé, společně vytváříme pravidla.

Snažíme se u dětí rozvíjet tyto kompetence:

 • bránit se projevům násilí,
 • respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých,
 • uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je,
 • umět kooperovat, dohodnout se s ostatními,
 • přijmout roli ve hře (jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč),
 • reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit),
 • hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem,
 • přijímat drobný neúspěch, být schopné se z něčeho poučit,
 • přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci,
 • umět se přizpůsobit změnám,
 • odložit splnění osobních přání na pozdější dobu,
 • přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese,
 • projevovat se citlivě k živým bytostem,
 • přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce,
 • respektovat rozdílné schopnosti,
 • důvěřovat svým schopnostem.

 

 

7.Témata prevence

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší organizace představuje aktivity v následujících oblastech prevence:

1. zdravý životní styl, ekologie,

2. prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů,

3. prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření,

4. prevence sexuálního zneužívání a týrání,

5. prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost,

6. prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální demence.

 

7.1. Zdravý životní styl, ekologie

 

Cíle:

 • podporovat zdravý životní styl dětí – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres…
 • upevňovat kladný vztah ke svému tělu
 • seznámit děti s různými styly života – vrcholový sport, vegetariánství…atd.
 • předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, TV, PC)
 • předcházet vzniku poruch příjmu potravy – diety, obezita
 • upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii
 • naučit děti „poskytnout“ první pomoc.

 

 

 

Ukazatele úspěchu:

 • děti mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat,,
 • děti dbají o svůj zevnějšek a tělo (aktivně sportují, vyhledávají pohyb…)
 • děti znají negativa a pozitiva různých stylů života,
 • děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

 

 

7.2. Prevence šikany - posilování a rozvoj mezilidských vztahů

 

Předcházení projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu není cíleně zahrnuto v programu. Při ojedinělých situacích, kdy se děti s touto problematikou setkají, při docházce dítěte, např. tmavé barvy pleti do MŠ, jsou tato témata s dětmi probírána a více se zaměřují na klidné klima školy.

Cíle:

 • předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám,
 • upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života,
 • pěstovat úctu k životu (stáří x mládí, fauna a flóra…),
 • posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy,
 • podporovat v dětech jejich přirozenou potřebu poznávat nové,
 • posilovat hodnotu vzdělání,
 • zajistit bezpečnost dětí na skrytých místech školy,
 • účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany.

 

Ukazatele úspěchu:

 • mezi dětmi nebují šikana,
 • děti mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním,
 • děti se samostatně rozhodují, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní,
 • děti mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (spol. akce, výlety atd..),
 • na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra,
 • děti zajímá multikulturní společnost a postoje – např.: jak se žije v Africe, Japonsku, Grónsku (rasismus, xenofobie…),
 • děti jsou ochotny řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod pedagogickým vedením najít řešení.

 

7.3. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření

 

Cíle:

 • předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku – spolupráce s rodiči (zdravé prostředí),
 • oddálit první kontakt s návykovými látkami – spolupráce s rodiči,
 • podporovat děti v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti,
 • aktivizovat děti k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem.
 •  
 • Ukazatele úspěchu:
 • děti znají rizika užívání drog, čeho se vyvarovat (motajících se lidí, stříkaček …),
 • děti mají představu o tom co je droga - co vše je drogou, co způsobuje a proč ji lidé berou (hlavně cigarety a alkohol), závislost – zdravá x nezdravá,
 • ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci dětí, vycházející z každodenních činností, jejich nápadů a potřeb,
 • děti mají zájem o pravidelné činnosti mimo školu (kroužky, sport…)
 • škola (za spoluúčasti rodičů) pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity…,
 • děti jsou informovány a vědí na koho se v případě potíží obrátit - jak se chovat.

 

7.4. Prevence sexuálního zneužívání a týrání

 

Oblast, která je cíleně zapojena do programu pouze při setkání s konkrétními případy a nutnou prevencí z viditelných důvodů.

Cíle:

 • posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska…,
 • předkládat témata „sexuální výchovy“ jako přirozenou věc – odlišnosti obou pohlaví - funkce, porod…,
 • předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie, sex. vydírání, pornografie...,
 • podporovat zdravé sebevědomí dětí a citlivě přistupovat k jejich prvním vztahům – přátelství.

 

Ukazatele úspěchu:

 • děti lépe rozumí svým citům a tělesným odlišnostem - nestydí se za ně…,
 • děti dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání,
 • děti dokáží rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka),
 • děti budují dlouhodobé vztahy postavené na partnerství a přátelství,
 • děti mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, mateřství.

 

7.5. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost

 

Cíle:

 • vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, vandalismus…),
 • vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí postižený…),
 • předkládat a vysvětlovat modelové situace na osobní hranice a vztahovat chování ve vztahu k normalitě a společenské normě,
 • podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty,
 • zasadit se o to, aby děti znaly svá práva ve společnosti – dětská práva upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování,
 • předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou.

 

Ukazatele úspěchu:

 • děti si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu,
 • děti respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování,
 • děti vědí na koho se obrátit v případě potíží, a to nejen na půdě školy. Děti mají důvěru v učitelky.

 

 

 

8. Prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální    demence

 

Cíle:

 • seznámit děti se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC
 • předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného
 • užívání vir. drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost
 • stanovit a posilovat v dětech pravidla pro užívání vir. drog
 • podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění…)
 • diskuze s rodiči, menší poskytování tabletů, mob. telefonů dětem při cestě do MŠ a z MŠ.

 

Ukazatele úspěchu:

 • děti znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog,
 • děti si jsou vědomi pravidel pro užívání vir. drog a znají následky jejich porušování,
 • nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů.

 

9. Vyhodnocování programu

 

Vzhledem k tomu, že všechny cíle jsou součástí ŠVP, je Minimální preventivní program vyhodnocován spolu s ním na konci každého školního roku. Podle potřeby je upravován a doplňován.

 

Platnost programu od: 1. 2. 2021

Schválen na pedagogické radě dne:  30.1.2021

 

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková