Navigace

Obsah

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání

do MŠ Svémyslice

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Svémyslice k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

K zápisu na školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

 

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Svémyslice podle

§ 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.

 

  1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Svémyslice. 

 

  1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 tři roky k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Svémyslice.

 

  1. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Svémyslice k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

  1. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Svémyslice, budou seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

 

Upozornění !

Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (očkovací kalendář naleznete v části: Informace k zápisu).

 

Rodiče, kteří uvažují o OŠD (odklad školní docházky) pro školní rok 2022/2023, nahlásí tuto skutečnost ředitelce MŠ. Potřebná vyšetření si zajišťují rodiče samostatně v PPP pro Prahu-východ. Výsledek vyšetření musí být znám k termínu zápisu do základní školy (duben 2022).

 

OBJEDNEJTE SE VČAS

Vyšetření je potřeba v případě: odklad školní docházky, dřívější nástup do ZŠ.

 

 Ve Svémyslicích, dne 24.4. 2022

 

Jana Tykvová                    

 ředitelka MŠ Svémyslice