Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy Svémyslice na školní rok

2023/2024 - informace pro rodiče

 

 

Termín zápisu do MŠ:     10.5.2023 od 8:30 – 16:00 hod.

Místo zápisu:                   ředitelna MŠ

 

Přihlášky

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 27. 3. 2023 nebo stáhnout na webových stránkách školy. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

 

Podklady k zápisu

  • vyplněná žádost o přijetí (ke stažení na webových stránkách, k dispozici v MŠ)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců doklad k oprávnění k pobytu
  • kopie rodného listu, u cizinců rodný list s úředně ověřeným překladem
  • lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte a doložení řádného očkování

 

Žádosti můžete doručit jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy: vffqhkh
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: reditelka@ms.svemyslice.eu (nelze poslat jen prostý e-mail)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Mateřská škola Svémyslice, Svémyslice 3, Zeleneč, 250 91
  • osobním podáním ve škole v den zápisu 

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií na školní rok 2023/2024. Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnuti v budově mateřské školy dne 17.5.2023 v době od 9:00 do 11:00 hodin.

 

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky   č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Svémyslice.

 

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu "Žádostí", než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné "Rozhodnuti o nepřijetí dítěte do MŠ" na základě kritérií MŠ Svémyslice pro přijímání dětí.

 

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Svémyslice.

 

Ve Svémyslicích, dne 24.3.2023

 

                                                                                            Mgr. Zuzana Kašparová

                                                                                                      ředitelka