Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy Svémyslice


na školní rok 2022/2023


informace pro rodiče

 

 

Přihlášky

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 24. 4. 2022nebo na webových stránkách školy. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

K zápisu, který se koná dne 3. 5. - 5. 5. 2022 – 9:30 – 16:00 hodin je třeba:

dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Svémyslice nastoupit

vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem

mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy Janou Tykvovou na školní rok 2022/2023 . Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 12. 5. 2022 v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Svémyslice.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Svémyslice pro přijímání dětí.

Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Svémyslice.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 8. 6. 2022 od 17.00hodin v MŠ Svémyslice, kde budou rodiče seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

 

 Ve Svémyslicích, dne 24.4. 2022

 

Jana Tykvová                    

 ředitelka MŠ Svémyslice