Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy Svémyslice na školní rok

2024/2025 - informace pro rodiče

 

 

Termín zápisu do MŠ:     14.5.2024 od 8:30 – 11:00 a 13:00 - 15:00

Místo zápisu:                   ředitelna MŠ

 

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole od 1. 4. 2024 nebo stáhnout na webových stránkách školy. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře o zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

 

Podklady k zápisu

 

Žádosti o přijetí můžete doručit jedním z následujících způsobů:

 

Žádosti budou posouzeny podle kritérií na školní rok 2024/2025. Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnuti v budově mateřské školy dne 20.5.2024 v době od 9:00 do 11:00 hodin.

 

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a Vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Svémyslice.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. 

 

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15-ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Svémyslice.

 

Ve Svémyslicích, dne 20.3.2024

 

                                                                                            Mgr. Zuzana Kašparová

                                                                                                      ředitelka