Navigace

Obsah

 

Školní řád

 

Mateřská škola Svémyslice, příspěvková organizace

se sídlem

Svémyslice 3, 250 91 Zeleneč

Tel. 281 924 475, 60 e-mail: mssvemyslice@svemyslice.eu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

1-2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Spisový znak        Skartační znak

                   A.1.                     A10

Vypracovala:

Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková , ředitelka školy

Schválila:

 Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

       30.8.2020        

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

                                                   1.9.2020

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 Ředitelka Mateřské školy Svémyslice v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

 

 

 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 

 

4.2. Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 

Omlouvání neúčasti dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 34a odst. 4 podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy“.

 

Školní řád Mateřské školy Svémyslice s ohledem na omlouvání dětí stanovuje:

 

        

 

 

 

Čl. II

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v Mateřské škole

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ se podává v období od 1. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání. Možnost přijmout dítě v průběhu školního roku není tímto dotčena.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
  3. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
  4. oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte
  5. přihlášku ke stravování
  6. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K evidenci výše uvedených dokumentů je oprávněna ředitelka MŠ.

 

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

 

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu).

 

6. Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu    vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., Správní řád a zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. Při rozhodování o přijetí dítěte postupuje ředitel školy mj. dle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, vypracovaných ve spolupráci se zřizovatelem školy.

 

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitel mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud byly naplněny podmínky pro ukončení vzdělávání v mateřské škole uvedené ve školském zákoně.

 

Ředitel rozhoduje po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte:

 

 

Čl. III.

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

8. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

8.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

 

8.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy.

 

9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

9.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím.

Zákonní zástupci dodržují podmínky vstupu do MŠ stanovené ředitelkou MŠ, které vychází z aktuální situace (epidemiologické a hygienické důvody). Při nařízeních pohybu zákonných zástupců v MŠ je hlavním cílem dodržet nařízení a doporučení KHS a MZ ČR.

 

9.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě nebo v šatně, dle aktuální situace, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

9.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

9.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci pedagogickým pracovnicím.

 

9.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

Podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit.

Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas (nadpočetnou). V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

 

 10. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

10.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a na webových stránkách školy.

 

10.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

10.3. Ředitelka MŠ dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

10.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

10.5. Ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

10.6. Ředitelka MŠ má konzultační a úřední hodiny každý čtvrtek od 15:00 do 16:30 v ředitelně MŠ nebo dle domluvy. V době uzavření MŠ jsou konzultační a úřední hodiny možné dle domluvy.  

 

 11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

11.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím webu MŠ a písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně v části: kultura.

 

11.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 11.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 

 12. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

12.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

12.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

12.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

12.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

12.5. Mateřské školy mají povinnost neomluvenou přítomnost nahlašovat orgánu sociálně – právní ochrany dítěte známého pod zkratkou OSPOD, který iniciuje další kroky, jež mohou vyústit až v soudní stíhání zákonného zástupce dítěte.

 

12.6. V případě infekčního onemocnění dítěte, včetně vší, oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole (§30 ŠZ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků). Potvrzení od lékaře je nutné přinést vždy po infekční nemoci a léčbě antibiotiky.

 

12.7. V případě, že je dítě z odesláno MŠ předchozího dne s podezřením na onemocnění, je třeba předložit také potvrzení od lékaře.

 

12.8. Školy mají povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby

(§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 

 

 

 

 

 

 

13. PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.

 

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

  

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním

covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění             (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.

 

 

 14. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty a za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

a) Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb. Školský zákon, § 35,

 odst.1 d).

 

b) Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. a je rozepsána ve Vnitřní směrnici týkající se úplaty za předškolní vzdělávání. Úplata bude aktualizovaná každý rok.

 

c) Organizace, rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem a je rozepsána v Provozním řádu školní výdejny.

Zálohu za stravné je povinen ZZ zaplatit do 15. dne stávajícího měsíce. Její výše je uvedena na webu MŠ pod sekcí platby anebo na nástěnce MŠ. Vyúčtování stravy probíhá po 3 měsících. Přeplatek je poslán na účet, z kterého byla platba provedena.

Vyúčtování bude zasláno po třech měsících na email ZZ anebo bude pod VS viset na nástěnce MŠ. Platby je možné provést i v hotovosti.

 

 15. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

a) při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

 

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

d) dojde-li k nedorozumění s některým z pracovníků školy je potřeba konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká. Při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitele.

 

 

Čl. V

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

16.1. Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně, s určenou dobou pobytu od 6,30 do 17,00 hod.

 

16.2. Provoz mateřské školy začíná 1. září a končí 30. června následujícího roku.

 

16.3. Předškolní vzdělávání má 3. ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném roce dovrší 6 let věku a děti, kterým byl poolen odklad školní docházky.

 

16.4. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

16.5. Mateřská škola může organizovat ozdravné pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

16.6. V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 17.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

16.7. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 16.8. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

16.9. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, v níž jsou zařazené děti  různých ročníků narození /věkově heterogenní třída/.

 

16.10. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

 

 

 17. Organizace předškolního vzdělávání

 

17.1. Novela školského zákona s účinností od 1. ledna 2012 zavádí pro zřizovatele novou možnost zaměstnaneckého bonusu, Zřizovatel totiž může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele.

 

Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání upravené v § 34 odstavce 2 až 4 a podmínky ukončení předškolního vzdělávání stanovené v § 35 odst. 1.

 

O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.

 

Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

17.2. Od ledna 2012 je možnost umístit na jedno místo dvě děti: Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole účely posouzení v souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 pro odst. 1 písm. e) školského zákona.

 

 

 18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

18.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

náhradní aktivity pro starší děti (čas je uzpůsoben podle individuální potřeby dítěte)

 

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6:30 hodin do 17:00 hodin.

 

Třída je heterogenní. Činnosti a časy se přizpůsobují aktuální situaci a individuálním potřebám dítěte.

 


 

Denní režim je pouze orientační s výjimkou zahájení provozu, příchodu dětí do MŠ a odchodu domů a je konkretizován školním vzdělávacím programem.

 

 19. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

19.1. Děti se mohou přijímat do 8,10 hodin, v 8,15 hodin se zamyká objekt školy!!! Pozdní příchod jen po dohodě s pedagogickým pracovníkem. Škola je stále uzavřena bezpečnostními dveřmi a otevírá se pouze zevnitř.

 

19.2. Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

19.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

 

19.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

 

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,15 až 12,45 hod.

 

Ostatní děti se rozcházejí mezi 15.00 hod a 17.00 hod.

 

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

Škola může rodiče upozornit na to, že provozní doba končí v 17 hodin, kdy se škola zamyká a je teda nutno opustit budovu.

 

V případě nevyzvednutí dítěte ze školky v 17 hodin by pedagog měl opakovaně zkoušet zatelefonovat rodičům. Pokud se zpoždění protáhne, MŠMT doporučuje zavolat policii a požádat ji o součinnost, která má podobu zajištění kontaktu na pověřeného sociálního pracovníka, který o celé věci provede záznam a nahlásí ředitelce školy, vše bude nahlášeno na obec a OSPOD.

 

 20. Délka pobytu dětí v MŠ:

 

Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ nejpozději v 8,05 hodin.

 

 21. Způsob omlouvání dětí:

 

Na tentýž den je nutné dítě omluvit na tel. 721 644 898 do 8:00 hodin!

 

 22. Obědy a svačiny je možné odhlásit nebo přihlásit v době od:

 

oběd, odpolední svačina a ranní svačina na další den lze odhlásit den předem do 9:00 hodin. Např. v pondělí do 9: 00 můžete odhlásit oběd, odpol. svačinu na úterý a ranní svačinu na středu. 

 

 23. Pobyt venku

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

 

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

 

24. Denní režim

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

 

Čl. VI

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

25.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

25.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

 

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

25.3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 

25.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

25.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

25.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

25.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

25.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

 

 

 26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

 

26.1. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě, pohybu mimo území MŠ a BOZP:

 

 

pobyt dětí v přírodě

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

pracovní a výtvarné činnosti

 

26.2. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

 27. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

27.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

27.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl. VII

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 28. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při MŠ Svémyslice jejich pobytu v mateřské škole.

 

29.1. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 30. Vstup do školní budovy

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

 31. BOZP

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

 

 

 

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 

 32. Kontrola ustanovení

 

Kontrolu ustanovení této směrnice provádí statutární orgán. O kontrolách provádí písemné záznamy. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a všechny zaměstnance školy.

 

 

        

Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

ředitelka školy